รุ่นที่ 1/2558
ระบบปิดรับสมัครและ
ลงทะเบียนเรียนแล้ว

เมนูหลัก
ชุดวิชาที่เปิดสอน ปี 2557 รุ่นที่ 2

รายงานสรุป
ผลการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ปี 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 57

หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร
ระดับชำนาญการ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน 508 คน

หน่วย:จำนวนคน

ชุดวิชา สรุปผลการเรียน
ลงทะเบียน
เรียน
เข้าเรียน สอบ ผ่าน ไม่เข้าเรียน
1. การจัดการฟาร์ม 446 311 249 135
2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืช
448 283 235 165
3. การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 445 262 212 183
4.การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 422 235 207 187
5. เศรษฐกิจพอเพียง 446 253 227 193

หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร
ระดับปฏิบัติการ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน 488 คน

หน่วย:จำนวนคน

ชุดวิชา สรุปผลการเรียน
ลงทะเบียน
เรียน
เข้าเรียน สอบ ผ่าน ไม่เข้าเรียน
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 307 228 143 79
2. การพัฒนาองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 285 175 140 110
3. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 281 161 138 120
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 286 162 138 124
5. การวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านการเกษตร
286 154 136 132
6. การส่งเสริมเคหกิจเกษตร 285 155 144 130
7. เทคนิคการทำงานส่งเสริมการเกษตร 446 270 223 176

 
 
รายละเอียดโครงการ
ปี 2558
ตารางการอบรม
ปี 2558
หนังสืออนุมัติ
ปี 2558 

คุณเข้าชมเป็นคนที่

เริ่มนับเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556